De rechten van de patiënt

verpleegster met vrouwSedert 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt. Deze wet preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en wil de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren.

 

De wettekst somt de basisrechten van de patiënten op en verduidelijkt de modaliteiten voor het bijhouden van het patiëntendossier en de toegang ertoe. Ze bepaalt ook de mogelijke persoon die de patiënt kan vertegenwoordigen, als een patiënt  niet in staat is om zelf zijn rechten uit te oefenen.

 

De patiënt kan schriftelijk een vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger aanstellen.

 

  • De vertrouwenspersoon: Een familielid, een vriend of elke andere persoon die de patiënt zelf kiest. Deze persoon helpt de patiënt met het verkrijgen van informatie omtrent zijn gezondheidstoestand, bij de inzage van zijn patiëntendossier of bij het bekomen van een afschrift ervan. Een vertrouwenspersoon kan ook helpen om een klacht neer te leggen.
  • De vertegenwoordiger: indien de patiënt niet in staat is zijn patiëntenrechten zelf uit te oefenen, is de vertegenwoordiger de persoon die de rechten van de patiënt uitoefent in naam van deze laatste. Dit onderscheidt de vertegenwoordiger van de vertrouwenspersoon die  de patiënt enkel bijstaat.

Dit filmpje van de FOD Volksgezondheid legt kort en bondig uit wat dit betekent.

 

Ter aanduiding van een vertrouwenspersoon en/of een vertegenwoordiger heeft de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" formulieren opgesteld. De patiënt kan dit formulier gebruiken of voor een andere formulering opteren. Het verzoek van de patiënt en de identiteit van de vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger worden aan het patiëntendossier toegevoegd. 

 

Welke rechten heeft u als patiënt?

1. Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking

2. Recht op vrije keuze van  de beroepsbeoefenaar

3. Recht op informatie over de persoonlijke gezondheidstoestand

4. Recht op toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar

4. 4.bis Recht op vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen

5. Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier: met mogelijkheid tot inzage en afschrift

6. Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

7. Recht op pijnbestrijding

8. Recht op klachtenbemiddeling door de bevoegde ombudsfunctie

En heeft u ook plichten?

Wij ontvangen u graag als gast in ons huis, maar een gast heeft ook bepaalde plichten en we verwachten een respectvolle omgang met de medepatiënten, onze medewerkers en artsen. Ook woorden kunnen kwetsen.

 

Volgens de wet heeft de patiënt niet alleen rechten, maar draagt hij ook een verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk samen te werken met de zorgverstrekker. Het is belangrijk voor de diagnose en de behandeling dat patiënten de nodige informatie doorgeven en de raadgevingen van de zorgverstrekker opvolgen.

 

Patiënten en bezoekers die foto’s, filmpjes of selfies willen nemen in AZ Turnhout, dienen het beleid van het ziekenhuis te respecteren.

Meer info over patiëntenrechten in België?

Ga naar http://www.patientrights.be/ of download de brochure 'Patiëntenrechten: in een goeie relatie weet je wat je aan elkaar hebt', uitgave van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Deze brochure is ook op te vragen aan het onthaal. Ook het Vlaams Patiënten Platform stelt extra informatie ter beschikking. Download hier de handige flyer in zakformaat 'In actie met Patiëntenrechten' of de uitgebreide brochure 'Ken je rechten als patiënt'.

 

 

 

 

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook