Recht op inzage of afschrift van uw medisch dossier

De ombudsdienst van AZ Turnhout krijgt veel vragen in verband met de inzage of afschrift van het persoonlijke patiëntendossier. Daarom geven we u hierover iets meer toelichting.

U heeft het recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier met mogelijkheid tot inzage en afschrift.

geriater en patientDe beroepsbeoefenaar houdt voor elke patiënt zorgvuldig een dossier bij, dat hij op een veilige plaats bewaart. Dit dossier bevat de identiteitsgegevens van de patiënt, medische informatie (bv. onderzoeksresultaten, diagnosestellingen) en verpleegkundige informatie.

 

Indien de patiënt van beroepsbeoefenaar verandert, kan de patiënt verzoeken om zijn patiëntendossier over te dragen om de continuïteit van de zorgen te waarborgen.

 

Hoe kan de patiënt zijn dossier inzien of er een afschrift van krijgen?

De patiënt kan rechtstreeks aan de beroepsbeoefenaar (mondeling of schriftelijk) vragen om zijn patiëntendossier in te zien of er een afschrift van te krijgen. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer u niet meer in behandeling bent in het ziekenhuis, verloopt de vraag via de ombudsdienst.

 

In dat geval wordt de patiënt verzocht zijn vraag om inzage of afschrift schriftelijk tot AZ Turnhout te richten samen met een kopie van de identiteitskaart. Dit verzoek gebeurt via formulier 109.003 voor afschriften uit het patiëntendossier of via formulier mbv voor aanvragen van medisch beeldmateriaal, te bekomen via de ombudsdienst ofwel hieronder te downloaden en terug te mailen naar ombudsdienst@azturnhout.be. Nogmaals, vergeet geen kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. 
 

document voor aanvragen van inzage of afschrift patiëntendossier
document mbv: voor aanvragen van medisch beeldmateriaal

 

Vanaf de ontvangst van dit verzoek, heeft de beroepsbeoefenaar een termijn van 15 dagen om het dossier aan de patiënt voor te leggen.

 

De kostprijs voor afschriften van het medisch dossier bedraagt 0,10 EUR per gekopieerde pagina en 5 EUR voor een cd-rom. Per opvraging wordt maximaal 25 EUR aangerekend.

 

De beroepsbeoefenaar levert geen afschrift af indien hij over elementen beschikt die erop wijzen dat de patiënt onder druk staat om de betrokken informatie aan derden mee te delen (bv. werkgever, verzekeringsmaatschappij).

Toegang tot het dossier van de overleden patiënt door naasten

Na overlijden van de patiënt kunnen de partner en verwanten tot en met de tweede graad (de ouders, kinderen, broers en zussen, kleinkinderen en grootouders) het patiëntendossier onrechtstreeks inzien, door tussenkomst van een beroepsbeoefenaar, onder de volgende voorwaarden:

 

  • De patiënt zelf mag zich bij leven niet verzet hebben tegen een dergelijke inzage.
  • Het verzoek om inzage moet gemotiveerd zijn en de redenen moeten voldoende ernstig zijn om een uitzondering toe te staan op het recht op privacy van de overledene. Mogelijke redenen zijn: het vermoeden van medische fout, het opsporen van familiale antecedenten, etc.
  • Het inzagerecht is beperkt tot die gegevens die verband houden met de door de familieleden opgegeven redenen.

Uw patiëntendossier kan wel geraadpleegd worden voor kwaliteitsmetingen in het ziekenhuis. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend arts.

 

Neem contact op met Mariëtte Konings indien u hierover nog vragen heeft.

 


 

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook