Recht op inzage of afschrift van uw medisch dossier

Een ziekenhuis is verplicht om voor iedere patiënt een dossier aan te leggen, waarin medische, verpleegkundige en paramedische gegevens bewaard worden. Dit is noodzakelijk om u een optimale verzorging te kunnen garanderen en continuïteit tussen zorgverleners te kunnen garanderen.

 

Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden. De enige zorgverleners die aan de informatie in uw patiëntendossier kunnen, zijn zij die op het moment van uw  verblijf, aan uw zorg te pas komen en dus een ‘therapeutische (of  zorg)relatie’ met u hebben. Deze zorgverleners zijn gebonden door het beroepsgeheim.

Mogelijkheid tot inzage en afschrift van uw patiëntendossier 

geriater en patient

AZ Turnhout schakelt stapsgewijs over van een papieren naar een elektronisch patiëntendossier. Hiervoor wordt gebruik gemaakt NexuzHealth dat oorspronkelijk door UZ Leuven ontwikkeld werd. Dit elektronische systeem wordt in meerdere ziekenhuizen (link naar site mynexuz.be) gebruikt, zodat de uitwisseling van informatie tussen de ziekenhuizen en andere zorgverleners meer en meer mogelijk wordt.

 

Dit betekent dat verslagen, opvolgnota’s en onderzoeksresultaten, die in een ander ziekenhuis van de Nexuz-groep (bv. AZ Herentals) opgemaakt werden, ook raadpleegbaar zijn in het AZ Turnhout. Zo kan men zien welke stappen in uw behandelingsproces reeds gebeurd zijn en welke stappen nog niet. Op die manier kan men verder bouwen op resultaten die voorhanden zijn. Uiteraard betekent dit ook dat wanneer u voor uw zorg wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis, men daar ook over deze informatie kan beschikken.

Inzage in uw elektronisch patiëntendossier

Als patiënt van het AZ Turnhout kunt u vanaf 1 augustus 2018 een deel van uw patiëntendossier online raadplegen, teruggaand tot 1 mei 2018. Een digitale toegang tot uw dossier krijgt u via www.mynexuz.be, waar u een login kunt aanmaken. Op dit ogenblik kunt u enkel de medische verslaggeving (ontslagbrieven, verslagen,..) en een overzicht van uw afspraken via mynexuz.be terugvinden. In de toekomst zal dit stapsgewijs uitgebreid worden met radiologische beelden, facturen en uw verpleegkundig dossier.

 

Lees hier de brochure van UZ Leuven over het gebruik van My Nexuz.

 

Heeft u verslaggeving nodig, daterend van voor 1 mei 2018, dan kan dit op papier afgedrukt worden. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de ombudsdienst.

Inzage of afschrift via de ombudsdienst

U kunt rechtstreeks aan de behandelend arts (mondeling of schriftelijk) vragen om uw patiëntendossier in te zien of er een afschrift van te krijgen. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer u niet meer in behandeling bent in het ziekenhuis, verloopt de vraag via de ombudsdienst.

 

In dat geval vragen we u een officiële aanvraag om inzage of afschrift schriftelijk tot AZ Turnhout te richten samen met een kopie van de identiteitskaart. Dit verzoek gebeurt via formulier 109.003 voor afschriften uit het patiëntendossier of via een apart formulier voor aanvragen van medisch beeldmateriaal, te bekomen via de ombudsdienst ofwel hieronder te downloaden en terug te mailen naar ombudsdienst@azturnhout.be. Nogmaals, vergeet geen kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. 

Vanaf de ontvangst van dit verzoek, hebben we een termijn van 15 dagen om het dossier aan de patiënt voor te leggen.

 

Het ziekenhuis levert geen afschrift af indien hij over elementen beschikt die erop wijzen dat de patiënt onder druk staat om de betrokken informatie aan derden mee te delen (bv. werkgever, verzekeringsmaatschappij).

Uw gegevens uit een ander ziekenhuis

Bent u ook patiënt in een ander ziekenhuis dat tot het netwerk van Nexuz Health behoort? Dan zult u via bovenstaande website ook die verslagen kunnen bekijken. Elk ziekenhuis kan een andere planning hanteren om verslagen online ter beschikking te stellen, dus het is mogelijk dat niet alles vanaf uw eerste aanmelding zichtbaar is.

Zorg buiten het ziekenhuis

Uiteraard zijn er ook buiten het ziekenhuis nog medische documenten die over u gaan. De federale overheid heeft daarom het overkoepelende platform www.Mijngezondheid.be ontwikkeld. Via deze website krijgt u inzicht in de verschillende diensten die over medische informatie over u beschikken (zoals uw huisarts, het laboratorium dat uw bloedstaal onderzoekt, uw apotheker e.d.). Naargelang meer diensten en instellingen aan dit platform gekoppeld zijn, zal het dossier dat u kunt raadplegen vollediger worden. Het netwerk van Nexuz (waartoe AZ Turnhout behoort) is ook verbonden met dit platform.

Delen van uw gezondheidsgegevens

Uw patiëntendossier wordt in AZ Turnhout geconsulteerd en aangevuld door onze zorgverleners. Om uw gezondheidsgegevens te mogen delen met andere zorgverleners (zoals artsen in andere ziekenhuizen, uw huisarts of andere zorgverleners die een therapeutische (of zorg)relatie met u hebben) moet u uw toestemming geven. Bij de opname in het ziekenhuis heeft men u die toestemming gevraagd. U kunt ook beslissen om uw gegevens niet met andere zorgverleners te delen. Heeft u hierover nog vragen dan kunt u hiervoor terecht bij de dienst opname of op de website www.patientconsent.be.

Toegang tot het dossier van de overleden patiënt door naasten

Na overlijden van de patiënt kunnen de partner en verwanten tot en met de tweede graad (de ouders, kinderen, broers en zussen, kleinkinderen en grootouders) het patiëntendossier onrechtstreeks inzien, door tussenkomst van een beroepsbeoefenaar, onder de volgende voorwaarden:

 

  • De patiënt zelf mag zich bij leven niet verzet hebben tegen een dergelijke inzage.
  • Het verzoek om inzage moet gemotiveerd zijn en de redenen moeten voldoende ernstig zijn om een uitzondering toe te staan op het recht op privacy van de overledene. Mogelijke redenen zijn: het vermoeden van medische fout, het opsporen van familiale antecedenten, etc.
  • Het inzagerecht is beperkt tot die gegevens die verband houden met de door de familieleden opgegeven redenen.

Uw patiëntendossier kan wel geraadpleegd worden voor kwaliteitsmetingen in het ziekenhuis. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend arts.

 

Neem contact op met Mariëtte Konings indien u hierover nog vragen heeft.

 


 

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook